Aanvang: 19:30 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Financieel jaarverslag/begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
  4. Notulen algemene ledenvergadering 2022
  5. Jaarverslag secretaris
  6. Vaststellen contributie
  7. Bestuursverkiezing

Verkiesbaar:                                     Dick van Dam

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

Voorzitter: Piet Jansma (kantine- en sponsorcommissie)

Vicevoorzitter: Eric Boskamp (afgevaardigde naar stichtingsbestuur en technische commissie)

Secretaris: Bert Koster (secretariaat en pr-commissie)

Penningmeester:  Martijn ten Hove (financiële- en sponsorcommissie)

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- en activiteitencommissie)

Jarno Folkers (jeugd- en activiteitencommissie)

Frans de Bont (wedstrijdsecretaris jeugd en senioren, financiële- en jubileumcommissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)

Dick van Dam (technische commissie/accommodatie en materialen)          

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert KosterDe aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend. 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting