Agenda Algemene Ledenvergadering 11 februari 2016

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 2014/2015
4. Jaarverslag
5. Financieel jaarverslag/kascommissie
6. Begroting
7. Vaststellen contributie
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Wijnand Niemeijer
Aftredend en niet herkiesbaar: Ronnie Medema

Openstaande functie: Penningmeester
Openstaande functie: Algemeen bestuurslid

Kandidaten voor de aanvulling van het bestuur kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Evelien Walker. De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

9. Rondvraag
10. Sluiting