Algemene Ledenvergadering  24 oktober 2022

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

  • Opening
  • Mededelingen – vrijwilligerswerk
  • Notulen algemene ledenvergadering 2021
  • Jaarverslag secretaris
  • Financieel jaarverslag/Begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
  • Vaststellen contributie
  • Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Vriesema

Aftredend en herkiesbaar: Frans de Bont (algemeen bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar: Eric Donkerbroek (algemeen bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar: Bert Koster (secretaris)

Verkiesbaar: Vacature

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

Voorzitter: Piet Jansma (kantine- en sponsorcommissie)

Vicevoorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-commissie)

Penningmeester:  Martijn ten Hove (financiële- en sponsorcommissie)

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- en activiteitencommissie)

Jarno Folkers (jeugd- en activiteitencommissie)

Frans de Bont (wedstrijdsecretaris jeugd en senioren + financiële commissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)

Vacature
  

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert Koster.    

De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

  • Rondvraag
  • Sluiting