Agenda Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2016

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 2015/2016
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel jaarverslag/Begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
  6. Vaststellen contributie
  7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Evelien Walker

Aftredend en herkiesbaar: Eric Donkerbroek

 

Verkiesbaar: Bert Koster (secretaris)

Verkiesbaar: Meindert Schollema (voorzitter)

Verkiesbaar: Jaap Vriesema (algemeen lid)

Verkiesbaar: Theo Wilpstra (algemeen lid)

Verkiesbaar: Frans de Bont (algemeen lid)

 

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

Voorzitter: Meindert Schollema (tevens aanspreekpunt sponsorzaken)

Vice Voorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-+financiële commissie)

Penningmeester: Jan van der Laan (financiële commissie)

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- + activiteitencommissie)

Frans de Bont (jeugd- en financiële commissie)

Theo Wilpstra (kantine- + activiteiten- + pr-commissie)

Jan Mark Hof (jeugdcommissie)

Jaap Vriesema (sponsorcommissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)

       

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Evelien Walker.         

De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

8. Rondvraag

9. Sluiting