Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2018

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2017/2018
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag/Begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
 6. Vaststellen contributie
 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Eric Boskamp (vicevoorzitter)

Aftredend en herkiesbaar: Jan Mark Hof (algemeen bestuurslid)

 

Verkiesbaar: Jarno Folkers (penningmeester)

Verkiesbaar: Miranda Wieringa (algemeen bestuurslid)

 

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

 

Voorzitter: Meindert Schollema (tevens aanspreekpunt sponsorzaken)

Vicevoorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-+financiële commissie)

Penningmeester: Jarno Folkers (financiële commissie)

 

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- + activiteitencommissie)

Frans de Bont (jeugd- en financiële commissie)

Miranda Wieringa (kantine- + activiteitencommissie)

Jan Mark Hof (jeugdcommissie)

Jaap Vriesema (sponsor- + technische commissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)

          

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert Koster.    

De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2017

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

Opkomst: 52 leden

 

 1. Opening

Voorzitter Meindert Schollema opent om 21:00 uur de algemene ledenvergadering en heet 52 belangstellenden van harte welkom.

 1. Mededelingen
 • Koffie en een drankje na de vergadering zijn op kosten van de vereniging. De bar is tijdens de vergadering gesloten.
 • Een woord van dank aan alle (bestuurs)leden die de invoering van de Automatische Incasso tot een groot succes gemaakt hebben. Ruim 90% van onze leden doet hieraan mee wat tot een grote administratieve verlichting geleid heeft. Uiteraard streven we naar de 100%.
 • Wanneer niet aan de contributieverplichtingen wordt voldaan, volgen sancties die uiteindelijk tot schorsing kunnen leiden.
 • Het wasgeld wordt niet in de contributie opgenomen.
 • Kampioensfeesten zijn prachtig om te vieren maar de traditionele rondgang op de boerenkar door het dorp is te gevaarlijk en wordt door het bestuur verboden!
 • De sluitingstijden van onze kantine worden nogmaals besproken. Om 18.00 uur gaat de bar dicht, om 18.30 moet de kantine leeg zijn. Uitzonderingen daar gelaten. Om hierop toe te zien, zullen de bestuursleden in toerbeurt aanwezig zijn ter ondersteuning van het kantinepersoneel.
 • We hebben een prachtig elektronisch scorebord gekregen en moeten hier zuinig op zijn. Natuurlijk mag iedereen die dat wil hiervan gebruik maken maar ga er wel zuinig mee om. Frans de Bont is als bestuurslid aanspreekpunt en hij heeft het bedieningskastje in beheer. Graag na gebruik weer in de standaardinstelling aanleveren zodat eerste elftal scorebord beheerder Hendrik de Veen er mee uit de voeten kan.
 • De voorzitter is naar een voorlichting van het Walking Football geweest en is hier heel positief over. Een nieuw potentieel aan leden en misschien ook wel vrijwilligers dient zich aan. Wie weet binnenkort ook te bewonderen in Middelstum.
 • Graag de presentielijst tekenen!
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016/2017

Geen op-/ of aanmerkingen. Dank + complimenten aan voormalig secretaris Evelien Walker worden naar Oostenrijk overgebracht…..

 1. Jaarverslag secretaris

Ook op het jaarverslag van de secretaris zijn geen op- of aanmerkingen.

 1. Financieel jaarverslag/begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid

Allereerst krijgt onze kascommissie het woord. David leest zijn en Jannes Klaassen zijn bevindingen voor. De boekhouding ziet er uitstekend uit en lastige vragen worden keurig beantwoord. Jan’s opvolger krijgt een goede boekhouding in handen gedrukt, aldus David. Onze scheidend penningmeester wordt dus decharge verleend.

Daarna neemt Jan van der Laan zelf de microfoon ter hand. Alle inkomsten en uitkomsten worden bij langs gegaan waarna onze voorzitter tot de conclusie komt dat de afsluitende cijfers er uitstekend uitzien. Het heeft er alle schijn van dat onze VV Middelstum de overgang van het oude naar het nieuwe sportcomplex uitstekend heeft verteerd. Graag legt het bestuur dan ook de komende jaren de nadruk op onze jeugdafdeling waarvoor extra investeringen zullen worden ingezet.

Jan bedankt beoogd opvolger Gert van der Wal voor zijn hulp waardoor een aanzienlijk bedrag (kantinegelden in het overbruggingsjaar, het zogenaamde bedieningsgeld) tegemoet kon worden gezien. Marko Datema wordt de opvolger van Jannes Klaassen als nieuw kascommissielid.

 1. Vaststellen contributie

Gezien de gezonde financiële situatie binnen onze club is een contributieverhoging niet noodzakelijk. De vergadering stemt hier (uiteraard) mee in.

 1. Bestuursverkiezing

Suzanne van Dijken wordt als algemeen bestuurslid herkozen waarbij de voorzitter de hoop uitspreekt dat er zich in de toekomst meer vrouwelijke bestuursleden melden. Ook voor de functie van penningmeester zijn geen tegenkandidaten ingediend waardoor Gert van der Wal de functie van Jan van der Laan over kan nemen. Beide benoemingen worden met applaus ontvangen!

Daarna wordt Jan van der Laan ‘geridderd’ voor al zijn verdiensten binnen de club. Qua bestuurswerk vanaf 2007 maar volgens eigen zeggen is Jan al vanaf 1996 actief binnen onze club. En we zijn ook nog niet van hem af want hij blijft graag nog op de zaterdagmorgen de bestuurskamerdienst doen. Naast een mooie bos bloemen voor zijn vrouw (beiden waren een week eerder ook nog eens 50 jaar getrouwd), kreeg Jan een oorkonde uitgereikt. En uiteraard een rollade waarna Jan in zijn dankwoord de kans greep om een pleidooi te houden om deze aan al onze vrijwilligers te verstrekken….

 1. Rondvraag

Zowel Martin Roetert als Michel de Graaf hameren op een adequate en permanente bezetting van onze bestuurskamer waardoor onze tegenstanders gastvrij ontvangen kunnen worden. Martin heeft het bijvoorbeeld over enige consumptiebonnen voor onze bezoekers. Dit wordt als een punt van aandacht meegenomen door het bestuur.

 1. Sluiting

Meindert bedankt alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en merkt nogmaals op dat zijn 06-nummer gewoon op de website vermeld staat. Blijf dus niet te lang met ergernissen rondlopen maar spreek deze gewoon uit. We moeten zuinig maar ook trots zijn op ons complex en het feit dat we er financieel zo gezond voor staan. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de Algemene Leden Vergadering om 22:15 uur.