Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2021

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel jaarverslag/Begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
  6. Vaststellen contributie
  7. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet herkiesbaar:     Jan Mark Hof

Afgetreden per 30-6-2021:            Miranda Wieringa

Aftredend en herkiesbaar:             Suzanne van Dijken (algemeen bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar:             Eric Boskamp (vice-voorzitter)

Verkiesbaar:                                     Piet Jansma (voorzitter)

Verkiesbaar:                                     Martijn ten Hove (penningmeester)

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

Voorzitter: Piet Jansma (kantinecommissie)

Vicevoorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-commissie)

Penningmeester:  Martijn ten Hove (financiële commissie)

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- + activiteitencommissie)

Jarno Folkers (financiële commissie + activiteitencommissie)

Frans de Bont (jeugd- en financiële commissie)

Jaap Vriesema (sponsor- + technische commissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)          

 

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert Koster.    

De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend. 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Let op: QR-code verplicht! (U bent ofwel volledig gevaccineerd of heeft een negatieve testuitslag bij u)