Algemene Ledenvergadering 8 oktober 2020

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal*

 

*Locatie is afhankelijk van de opkomst. Daarom graag voor dinsdag 6 oktober per mail via secretaris@vvmiddelstum aanmelden. Wij bevelen de optie voor een maximale afvaardiging  van twee personen per team van harte aan! 

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 2019/2020
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel jaarverslag/Begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
  6.    Vaststellen contributie
  7. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en herkiesbaar:  Suzanne van Dijken (algemeen bestuurslid)

 

Verkiesbaar: Piet Jansma (voorzitter)

 

 

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

 

Voorzitter: Piet Jansma

Vicevoorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-+financiële commissie)

Penningmeester: Jarno Folkers (financiële commissie)

 

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- + activiteitencommissie)

Frans de Bont (jeugd- en financiële commissie)

Miranda Wieringa (kantine- + activiteitencommissie)

Jan Mark Hof (jeugdcommissie)

Jaap Vriesema (sponsor- + technische commissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)

          

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert Koster.    

De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting