Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2019

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2018/2019
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag/begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
 6. Vaststellen contributie
 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:  Meindert Schollema (voorzitter)

Aftredend en herkiesbaar:  Bert Koster (secretaris)

Aftredend en herkiesbaar:  Jaap Vriesema (algemeen bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar:  Frans de Bont (algemeen bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar:  Eric Donkerbroek (algemeen bestuurslid)

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

Voorzitter: Meindert Schollema (tevens aanspreekpunt sponsorzaken)

Vicevoorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-+financiële commissie)

Penningmeester: Jarno Folkers (financiële commissie)

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- + activiteitencommissie)

Frans de Bont (jeugd- en financiële commissie)

Miranda Wieringa (kantine- + activiteitencommissie)

Jan Mark Hof (jeugdcommissie)

Jaap Vriesema (sponsor- + technische commissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)          

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert Koster.    De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2018

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

Opkomst: 44 leden

 

 1. Opening

Voorzitter Meindert Schollema opent om 21:10 uur de algemene ledenvergadering en heet 44 belangstellenden van harte welkom.

 1. Mededelingen
 • Koffie en een drankje na de vergadering zijn op kosten van de vereniging. De bar is tijdens de vergadering gesloten.
 • Graag de presentielijst tekenen!
 • Ronnie Medema, Jaap Vriesema, Krijno Bos en Marko Datema hebben zich afgemeld.
 • Bij een kampioenschap bestaat de mogelijkheid om met een open bus door het dorp te gaan. Het bestuur draagt voor de helft van de kosten bij. Andere (onveilige) vormen van vervoer zijn door het bestuur verboden.
 • Vorig jaar hield de voorzitter een pleidooi voor het Walking Football. Er hebben zich slechts drie belangstellenden voor fenomeen gemeld waardoor deze snode plannen eerst weer in de ijskast gezet zijn.
 • Er is een onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor een kunstgras trainingsveld bij onze vereniging. Daar meten weten is, hebben reeds de nodige metingen plaatsgevonden. Wanneer het tweede veld een stukje naar achteren geplaatst wordt, is het mogelijk dat dit kunstgrasveld de officiële afmetingen meekrijgt waardoor er ook jeugdwedstrijden op gespeeld mogen worden. Voor de club een heel mooie ontwikkeling.
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017/2018

Michel de Graaf vraagt wat het bestuur gedaan heeft aan de opvang van de begeleiding van de tegenstander. We werken niet met consumptiebonnen maar de bestuurskamer is de hele morgen bezet door Frans de Bont en Jan van der Laan.

Bij thuiswedstrijden van het eerste is er ook altijd een vertegenwoordiging van de club aanwezig. Ter illustratie geeft de voorzitter nog even als voorbeeld mee dat hij bij enige stadse clubs is geweest waar niemand in de bestuurskamer aanwezig was. Vervolgens worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

 1. Jaarverslag secretaris

Meindert leidt het jaarverslag in, de secretaris draagt hem vervolgens voor. Met daarin uiteraard aandacht voor de ons ontvallen leden. Het jaarverslag wordt met applaus vastgesteld.

 1. Financieel jaarverslag/begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid

Na de woorden en letters volgen nu de cijfertjes. Tijdelijk penningmeester Jan van der Laan neemt ons mee in deze wonderlijke wereld. Afgelopen seizoen was nog een kleine plus waar te nemen waardoor onze balans er nog gezonder uitziet. Een stevige buffer is ons deel. Maar wanneer we de begroting bij langs gaan, doemt toch een behoorlijk negatieve min op. Wellicht iets om op te anticiperen.

David de Boer leest vervolgens de bevindingen van de kascommissie voor. Hij is samen met Marko Datema bij Van der Laan langs geweest en complimenteert de penningmeester en daarmee ook het bestuur met de mooie cijfers. Het geheel werd overzichtelijk gepresenteerd en lastige vragen adequaat beantwoord. Hij stelt dan ook voor het bestuur decharge te verlenen.

David wordt bedankt voor bewezen diensten en Martijn ten Hove zal zijn plaats in de kascommissie overnemen. Daarna bedankt de voorzitter Jan hartelijk voor het feit dat hij ons wederom uit de brand geholpen heeft.  Jan wijst er op dat hij met Snelstart hulp gehad heeft van Koos Linstra. Een bos bloemen en een hartelijk applaus is zijn deel.

 1. Vaststellen contributie

Een mooie plus over het afgelopen seizoen maar een verwacht negatief resultaat over het seizoen 2018-2019 dus. Daar moet op geanticipeerd worden. Zeker met de aanpassingen die we aan het complex willen doorvoeren en omdat we stevig ingezet hebben op een professionaliseringsslag bij de jeugd en de eerste twee elftallen. De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging per 1 januari 2019. De kabouters, 45+ en VR2 gaan maandelijks €0,50 meer betalen, de jeugd van 6 t/m 17 jaar €1,- en de senioren €1,5.

Frans de Bont voegt nog toe dat de waskosten bij de senioren door de elftallen zelf geregeld moet worden. Dit omdat sommige teams de kleren zelf wassen, terwijl het grootste gros door Jaap Bolhuis schoongemaakt wordt.

 1. Bestuursverkiezing

Allereerst worden zowel Eric Boskamp als Jan Mark Hof met een warm applaus van de vergadering voor nog een periode herkozen. Daarna stelt beoogd penningmeester Jarno Folkers zich voor. Via Potetos, VV Stedum (waar hij onder andere (wedstrijd)secretaris en elftalbegeleider is geweest) is hij bij de VV Middelstum terechtgekomen doordat zijn zoontje op voetballen ging. Toen hij de oproep voor een nieuwe penningmeester zag, besloot hij spontaan te reageren. Dit wordt door de vergadering zeer gewaardeerd.

Miranda Wieringa was wat moeilijker te vangen. Na enige maanden in het bestuur mee te hebben gedraaid ging ze overstag, daarmee het bestuur weer compleet makend. Ook dit kan de volledige instemming van de vergadering wegdragen. Zeker door het feit dat er nu weer twee vrouwen in het bestuur zitten.

 1. Rondvraag

Bé Schollema beklaagt zich over de staat van het trainingsveld en vraagt of de gemeente hier nog iets aan kan doen. Meindert wijst op het spanningsveld tussen de club en de gemeente en dat men hier reeds op ingesprongen is door een trekker aan te schaffen die ook de nodige sleepactiviteiten op het trainingsveld kan verrichten. De wethouder is hierover zo verheugd dat hij voor de nieuw aan te schaffen dug-outs gelden beschikbaar stelt.

 1. Sluiting

Deze Algemene Ledenvergadering sluit om 22.15 uur. Maar niet alvorens de mededeling aangehoord te hebben dat de voorzitter nog graag minimaal een jaar deze club blijft leiden. Met heel veel plezier inderdaad…..