1. Opening

Eric Boskamp (interim voorzitter) opent de vergadering om 21:10u.

Aanwezig: Het bestuur + 34 Aanwezigen.

 

 1. Mededelingen / ingekomen stukken

Geen schriftelijke cq. telefonische afmeldingen.

 

Sporthal: Er is nog niet veel meer bekend over de sporthal. De gemeente zit dinsdag bij elkaar met Rottinghuis en hoopt er voor de uitspraak van het kort geding uit te komen. Mocht dit niet het geval dan wachten ze dat af.

Bé Schollema sluit om 21:30u aan en vertelt nog wat meer over de sporthal. Er is een kortgeding aangespannen tegen de Windgroep. De gemeente wil dat de hekken weg worden gehaald en dat het gebouw kan worden opgeleverd.

De gemeente gaat nog met Rottinghuis om tafel. Waarom dit niet eerder is gebeurd? Omdat de regels wel gehanteerd moeten worden. Nu kunnen ze terugvallen op de rechtszaak als Rottinghuis niet tot een oplossing wil komen. De gemeente moet Rottinghuis nog wat betalen, maar dan houden ze achter de hand. Bé wordt bedankt voor zijn toelichting.

 

 1. Notulen algemene ledenvergadering 2014/2015

Officiële notulen van de officiële ALV van 20 november 2014, geen op- of aanmerkingen

 

 1. Jaarverslag

 

 1. Financieel jaarverslag/kascommissie/ Begroting

– We willen er naar toe om de ledencontributie administratie overzichtelijk te maken, met automatische incasso. Dit kan gekoppeld worden aan Sportlink.

 

 • We hebben een financiële domper gehad met het clubuitje naar Aurich. Dat heeft ons als club €1113,- gekost. Het aantal mensen dat opgegeven is was hoger dan het uiteindelijke aantal dat mee is gegaan. Waardoor de prijs per persoon wel betaald moest worden en de club daarom moest opdraaien voor de kosten.
 • De kantine /kassa zit niet meer in onze begroting, want dat valt onder de stichting. Is al per juli 2015 het geval. Wij krijgen de gemiddelde omzet van de afgelopen vijf jaar, dat krijgen wij vanuit de stichting. Dat is een vast bedrag.
 • Pieter vraagt waar het bedrag van 216 euro gestolen is? Aangezien dat in het overzicht staat. Wordt aangegeven dat dat geld gestolen is uit de kantine.
 • Bart Rogaar vraagt waar de kosten van post 4010 vandaan komen. Waarom het bedrag dat begroot is anders is met het uiteindelijke bedrag.

Eric geeft aan dat hij hier geen antwoord op kan geven, dat hij dit gaat uitzoeken en dat er op terug wordt gekomen. Ook het kopje trainers 4000. Is een groot verschil. Eric geeft aan dit ook uit te zoeken.  

 

 1. Vaststellen contributie

De contributie wordt niet verhoogd. Waarschijnlijk zal aankomend seizoen dit weer het geval zijn.

 

 1. Bestuursverkiezing

Ronnie en Wijnand treden af en zijn niet te herkiezen. Ronnie blijft binnen de club nog actief, in de technische commissie. Wordt bedankt door Eric. Wijnand is niet aanwezig tijdens de ALV.

 

 1. Rondvraag

Simon Bolhuis: Simon vraagt zich af waarom er in korte tijd twee mensen zijn afgetreden. Wat gaan we er aan doen dat dat niet meer gebeurt? Is er een oorzaak? En we moeten hier voor waken om dit te voorkomen.  Theo sluit zich hier bij aan.

 

Pieter en Jelte geven aan dat de mensen waar het over gaat dat zelf zouden moeten toelichten. Het bestuur heeft hier vast zelf mee aan de slag gaan en zullen hier beter om gaan denken.

 

Eric Donkerbroek en Boskamp geven aan dat we in het bestuur dit zeker besproken hebben, maar dat we er tijdens de ALV niet inhoudelijk op ingaan waarom ze zijn gestopt.

 

 1. Sluiting

Marten Hovenga en Theo Wilpstra worden nog persoonlijk bedankt voor de inzet. Marten voor zijn periode als trainer bij het tweede en Theo voor zijn jaren als kantinevoorzitter.

 

Eric Boskamp sluit de vergadering om 21:40u.