Hieronder de agenda voor de ALV van de VV Middelstum:

Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2017

Aanvang: 21:00 uur

Locatie: Kantine Hippolytushal

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 2016/2017
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Financieel jaarverslag/Begroting/kascommissie/benoeming nieuw commissielid
  6. Vaststellen contributie
  7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan van der Laan (penningmeester)

 

Aftredend en herkiesbaar: Suzanne van Dijken (algemeen bestuurslid)

Verkiesbaar: Gert van der Wal (penningmeester)

 

Beoogd nieuw bestuur inclusief aanspreekpunten per commissie:

 

Voorzitter: Meindert Schollema (tevens aanspreekpunt sponsorzaken)

Vice Voorzitter: Eric Boskamp (technische commissie/accommodatie en materialen)

Secretaris: Bert Koster (pr-+financiële commissie)

Penningmeester: Gert van der Wal (financiële commissie)

 

Algemene leden:

Suzanne van Dijken (kantine- + activiteitencommissie)

Frans de Bont (jeugd- en financiële commissie)

Theo Wilpstra (kantine- + activiteiten- + pr-commissie)

Jan Mark Hof (jeugdcommissie)

Jaap Vriesema (sponsor- + technische commissie)

Eric Donkerbroek (technische commissie/accommodatie en materialen)

          

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk of per e-mail (secretariaat@vvmiddelstum.nl) worden aangemeld bij de secretaris, Bert Koster.    

De aanmelding moet door tenminste 5 leden zijn ondertekend.

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting